Algemene voorwaarden

Art. 1: ALGEMEEN
Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aankoop van een Errea-product door een bezoeker van deze website, hierna “klant” genoemd, afgesloten met “Errea Point Antwerp”, vertegenwoordigd door EZ Speaking Sports, Groenenborglei 6, 2540 Hove, BE 0897 008 587. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op alle andersluidende voorwaarden van de klant. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door ons aanvaard zijn.

Art. 2: BESTELLING
Een aankoop van een Errea-product komt geldig tot stand bij het elektronisch doorsturen van de bestelling door het klikken op de hyperlink “Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en ik ga hiermee akkoord”, dan wel door het versturen van een mail die een bestelling inhoudt.

Art. 3: VERZAKINGSRECHT
Bij elke aankoop van een Errea-product via deze website heeft de klant het recht om binnen een termijn van maximaal 14 dagen, zonder betaling van boete en zonder opgave van motief af te zien van zijn bestelling.

Art. 4: BETALING
Betaling gebeurt steeds elektronisch via kredietkaart of via overschrijving. Elke bestelling is onmiddellijk betaalbaar op het moment van de bestelling. Bij betaling via overschrijving ontvangt u de bestelde producten pas na ontvangst van de verschuldigde som.

Art. 5: LEVERING
De levering van de bestelde Errea-goederen gebeurt normalerwijze binnen de maand na betaling via kredietkaart of bevestiging van de betaling via overschrijving of Paypal. Doch enige vertraging in de uitvoering geeft in voorkomend geval geen recht op schadevergoeding. In geval van betaling via overschrijving gebeurt de levering van de bestelde producten eveneens binnen de maand na creditering van onze rekening. Ook in dit geval geeft enige vertraging in de uitvoering geen recht op schadevergoeding.

Art. 6: GESCHILLEN
Alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst worden beheerst door het Belgisch recht. Voor alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst is de Rechtbank van het Arrondissement Antwerpen bevoegd.

Art. 7: BINDING
Bij elke elektronische bestelling van producten verklaart de klant uitdrukkelijk akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden door het aanvinken van de checkbox “Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en ik ga hiermee akkoord”. Een elektronische bestelling zonder deze akkoordverklaring is, behoudens bedrog, technisch onmogelijk zodat deze voorwaarden steeds bindend zijn in hoofde van de klant.

PRIVACY

Wij hechten belang aan de privacy van de klant. De bij een bestelling aan de klant gevraagde persoonlijke informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van de normale dienstverlening en voor het informeren over de diensten van de eigenaar van deze website.

De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot de eigenaar van deze website via de gegevens vermeld op de website van Errea Point Antwerp. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden.

DISCLAIMER

Informatie op de website wordt de klant aangeboden onder voorbehoud van tik- en drukfouten of anderszins materiële vergissingen. Tussentijdse wijzigingen, zowel qua producten als qua prijzen zijn steeds mogelijk. De klant wordt dan ook steeds uitgenodigd om regelmatig de website te raadplegen voor de laatste versie van onze voorwaarden.

Errea Point Antwerp aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van mogelijk foutieve of gewijzigde informatie, evenmin voor handelingen verricht door derden.